Algemene voorwaarden

Hypnotherapeut Echt Debby Gubbels Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

·         Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie: 
 bedrijf Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie, lid van de Beroepsvereniging Vereniging van Alternatieve en Complementaire Therapeuten (VACT) (www.vact.nu) en tevens in het bezit van Nederlandse Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, gecertificeerd trainer Rots en Water, diploma Hypnotherapie Practitioner, diploma Hypnotherapie Master Practitioner, diploma Master Hypnotherapie, gecertificeerd in Kinderhypnose en Hechtingstherapie, gecertificeerd in IEMT, handelende als zelfstandig gevestigd hypnotherapeut;

·         Cliënt: de persoon aan wie door de hypnotherapeut advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

·         Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de hypnotherapeut wordt uitgeoefend;

·         Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de hypnotherapeut is verwezen.

Artikel 2: Algemeen

Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

 

Artikel 3: Basis

Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt. Indien u gebruik maakt van onze diensten dan gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens en audio en/of video opnamen van sessies voor het uitvoeren van de door u gevraagde dienst.

 

Artikel 4: Verzamelde persoonsgegevens

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Dat geldt ook voor audio en video opnamen van sessies.


 Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
 • Het verlenen en factureren van onze diensten;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven; mits je je daarvoor hebt aangemeld
 • De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;
 • Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie te kunnen uitvoeren; en om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht 
 • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
 • De verstrekking van informatie of aanbiedingen
 • Indien je dit wenst kun je alle gegevens die ik noteer en opsla in het cliënt dossier opvragen en daar inzicht in krijgen. Info hierover kun je tijdens jouw bezoek aan onze praktijk opvragen. Er is geen toegankelijkheid van anderen en ook heb je in de dossiers van anderen geen toegang.
 • De gegevens zijn op dit moment alleen inzichtelijk voor mij als zorgaanbieder. Dit is in overeenstemming met de wet AVG.

 

Artikel 5: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

 

Artikel 6: Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

 

Artikel 7: Intellectueel eigendom

Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie verstrekt zijn.

 

Artikel 8: Betaling

Betaling aan Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening voorafgaande de eerste sessie plaatsvindt of na de dagen genoemd op factuur na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie gerechtigd het factuurbedrag met € 15,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de hypnotherapeut is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De hypnotherapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Bij aanvaarden van advies en begeleiding van Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie heeft cliënt kennis genomen van deze algemene voorwaarden en is cliënt op de hoogte dat Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie geen arts, medisch specialist of erkende medisch zorgverlener is en in de praktijk dus geen medisch zorg biedt zoals een huisarts, specialist of andere reguliere hulpverleners.

dat cliënt op de hoogte is dat dit werk complementair is aan erkende zorgdisciplines. De sessies van Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie zijn geen vervanging van de behandelingen van een arts en/of specialist. Dat cliënt geïnformeerd is dat de sessies van Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie nooit diagnoses kunnen bevatten en dat diagnoses uitsluitend gesteld kunnen worden door reguliere arts en/of specialist van cliënt.

Dat cliënt heeft begrepen dat de diensten van Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie door cliënt op vrijwillige basis wordt aanvaard, zonder garanties.

Client duidelijk door Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie is geïnformeerd dat cliënt niet stopt met haar medische behandeling(en) of voorgeschreven medicatie, zonder de supervisie van haar behandelende huisarts, arts en/of specialisten.


 Dat cliënt begrijpt dat coaching, hypnotherapie, IEMT behandelingen geen vervanging is voor medische zorg of GGZ.

Dat cliënt haar eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen op eigen verantwoordelijkheid zult voortzetten of laten en cliënt begrijpt dat Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie geen advies kan en zal geven ten aanzien van de inname van of het stoppen met medicijnen.


 Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de hypnotherapeut is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Debby Gubbels De Praktijk voor Hypnotherapie gevestigd Leliestraat 48, 6101 LT te Echt.

 

 

Deel deze pagina/dit bericht op: